Reklamacje

INFORMACJA dla klientów dotycząca składania reklamacji/skarg/ wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Ślesinie w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Klient ma prawo złożyć reklamację.
Szczegółowe wytyczne dotyczące składania reklamacji, skarg i wniosków jak również obowiązujące formularze, zostały umieszczone poniżej.

Bank Spółdzielczy w Ślesinie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa oraz na jego stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

Bank Spółdzielczy w Ślesinie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego.
Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa oraz na stronie internetowej: https://knf.gov.pl.

Bank Spółdzielczy w Ślesinie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa oraz na stronie internetowej: https://www.zbp.pl/

Dokumenty do pobrania:

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji – „zawieszenie spłat”
Formularz reklamacyjny dla klienta instytucjonalnego
Formularz skargi/wniosku

Informacja dla Klienta dotycząca składania reklamacji, skarg i wniosków

Formularz reklamacyjny dotyczący karty dla klienta indywidualnego

Formularz reklamacyjny dla klienta indywidualnego

Formularz reklamacyjny dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego