Komunikat o przelewach

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, Bank Spółdzielczy w Ślesinie informuje o rozszerzeniu zakresu wymaganych informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (przelewom), bez względu na formę złożenia dyspozycji płatniczej (papierową lub za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej).

Wszelkie transfery środków pieniężnych, niezależnie od kwoty lub waluty muszą posiadać następujące informacje:

  • numer rachunku zarówno zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę/imię i nazwisko zarówno zleceniodawcy oraz odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwę ulicy, numer domu lokalu i kod pocztowy, jeśli jest stosowany.

Transfery środków pieniężnych z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy mogą skutkować:

  • opóźnieniami w wykonaniu płatności,
  • odrzuceniem płatności,
  • zwrotem płatności.

Prosimy o rozważną realizację Państwa zobowiązań wobec własnych kontrahentów (w tym weryfikację jakości danych baz kontrahentów dostępnych w Państwa systemach finansowo-księgowych) oraz rekomendujemy, aby w razie potrzeby wskazali Państwo kontrahentom swój numer rachunku w standardzie IBAN oraz pełną nazwę Państwa firmy/imię i nazwisko, zgodną z dokumentami rejestrowymi.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokładną weryfikację jakości danych Państwa kontrahentów, a także przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe lub zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska; pełnej nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi.